ความแตกต่างระหว่างโรคกระดูกพรุนกับโรคกระดูกเสื่อม
The Difference between Osteoporosis and Spondulosis

โดย นพ.พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาสby
ศํลย์แพทย์กระดูกและข้อ

By Poonsak Artamnuayvipas, MD.
Orthopedic Surgeon

TOP